Publicado por: garza18 | 17/05/2019

O CES chama a colaborar no voluntariado da CEMMA

Dende hai moitos anos que no CES formamos parte da CEMMA no seu estudo e defensa dos mamíferos mariños, axudando nas tarefas de voluntariado. Pero non queremos que dito voluntariado se limite ás tres ou catro persoas de sempre, xa que estamos seguros de que hai moita xente que quere axudar e ás veces non sabe como nin onde facelo. 

Por iso queremos difundir e pedimos que difundades esta información o máximo posible.
Hai varias opcións de voluntariado nas que podedes participar e que, aínda que xa se levan a cabo dende hai varios anos, a CEMMA está intentando afianzar para crear grupos estables en cada zona.

Xornadas de voluntariado no local
Estanse preparando unha serie de traballos para facer co obxectivo de contar con voluntariado un pouco máis estable, por exemplo dous días a semana (martes e xoves pero pode ser a concretar) unhas horas pola tarde. Os labores previstos son:
Lavado esquelete Grampus
Lavado esquelete Steno
Fotografiado e clasificación esqueletes: Grampus, Steno, Tursiops, Delphinus
Desenterrado e limpeza Chelonia
Montaxe/desmontaxe carpa
Pintado, preparación lobeiro
Aceitado caixa focas
Necropsia golfiño conxelado.

A idea sería unhas horas pola tarde de 5 a 8 e convocar a dous/tres voluntarios de cada vez e que foran diferentes, para dar oportunidade de participación ao maximo número de persoas posibles.

Voluntariado periférico de cobertura
Trataría de establecerse unha listaxe de voluntariado de cobertura, por zonas, coa finalidade de avisar a tódolos desa zona simultáneamente cando haxa algún varamento e logo confirmando o que poida ir. Tamén avisariamos cando vaiamos facer as necropsias ou algunha outra actividade pola zona.

Aínda que no Salnés xa está funcionando a través do CES, gustaríanos que máis xente, socia do CES ou non, se apuntase neste listado. 

Campañas de embarques participativos

Estase tratando de reeditar as Campañas de embarques participativos. Se se consegue facelas, desta volta non imos ter posibilidade de ofrecer, ao menos inicialmente, custes máis económicos para os asociados, por falta de financiamento. 

 

Como facer para anotarse nas opcións de voluntariado?

Se ves que podes/queres participar nas dúas primeiras modalidades, podes escribir a cemmasolicitud@gmail.com indicando:

Xornadas de voluntariado no local: e os días/horas dispoñibles
Voluntariado periférico de cobertura: e a zona que che queda máis cerca e dispoñibilidade.
   Sobre os embarques tes máis información en http://www.cemma.org
Advertisements

O CES acaba de adherirse á petición que a Plataforma Anti Encoro do Umia tiña formulado perante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo en xaneiro. En dita petición, solicítase ás autoridades competentes que adopten con carácter urxente as medidas necesarias para a recuperación do río Umia, mediante o desmantelamento da explotación hidroeléctrica do encoro de A Baxe. Denúnciase nela que a construción do encoro supuxo un grave deterioro medioambiental para o cauce do río, con consecuencias perxudiciais para a saúde de personas e animais.

Imaxe das células da cianobacteria causante da toxina

Queremos recordar que o encoro foi construido coa excusa de que era necesario para abastecer de auga ao Salnés,  en medio dunha forte oposición veciñal, e cunha tramitación e avaliación de impacto ambiental máis que irregulares, denunciadas no seu día. A día de hoxe, o encoro demostrou ser unha fonte de problemas, non só pola destrución dos ecosistemas acuático e do bosque de ribeira, senon por poñer en risco a saúde de miles de persoas das poboacións ás que abastece, debido á presenza da toxina microcistina, consecuencia directa da eutrofización causada polo estancamento das augas encoradas. A única beneficiada deste encoro segue a ser a empresa eléctrica que goza da concesión. Por este motivo as autoridades deberían priorizar o interese común (a saúde de miles de persoas e a conservación e recuperación do medio natural, patrimonio de todos), frente aos intereses particulares dunha empresa.

Segundo nos comunican dende a Plataforma Antiencoro do Umia, sería de grande axuda para axilizar a súa tramitación contar co maior número de apoios posibles. A petición segue aberta a adhesións, ás que se pode sumar calquera colectivo ou persoa particular de xeito sinxelo no seguinte enlace:

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/content/1123%252F2018/html/Petici%25C3%25B3n-n.%25C2%25BA%25C2%25A01123%252F2018%252C-presentada-por-P.F.N.%252C-de-nacionalidad-espa%25C3%25B1ola%252C-en-nombre-de-la-Coordinadora-Antiencoro-do-Umia%252C-sobre-el-desmantelamiento-del-embalse-de-A-Baxe-en-el-r%25C3%25ADo-Umia-%2528Galicia%2529

 

 

No último mes véñense levando a cabo actuacións na zona de Arnosa por parte da empresa Cerámica Campo como foron o recheo dunha das lagoas xeradas no seu día polo plan de extracción de arxilas da empresa. Tamén na lagoa grande colindante coa mesma se verteu arxila polas súas beiras; ademáis a empresa ancheou unha pista de acceso ilegal sobre a marisma, afectando a unha zona de posta de sapo corriqueiro. Cónstanos que esta última actuación foi denunciada ante o Seprona e os gardas do espazo protexido Ons O Grove por un particular.

1: Lagoa na que se aterraron as beiras. 2: Lagoa que se está a reencher. 3: Pista que se ancheou.

 

Ante esta situación, o CES solicitou información á consellería de Medio Ambiente para que aclare cales desas actuacións estaban autorizadas e cales non, así como que aclare que intencións ten a empresa con respecto a tódalas lagoas xeneradas hai anos ou décadas pola extracción de arxila, e que están dentro do espazo protexido Complexo Intermareal Umia- O Grove.

A lexislación de minas obriga a “restaurar” os ocos xenerados pola extracción de materiais, consisitindo dita rexeneración en tapar os ocos e logo revexetar. Pero este tipo de actuación tan xenérica non ten sentido dentro dun espazo protexido onde os ocos abandonados hai tanto tempo xa están naturalizados por especies e hábitats acuáticos, xenerando biodiversidade no Complexo Intermareal Umia O Grove. Esto sucede nas lagoas de Arnosa, Roixique, Cachadas e Fianteira, que albergan importantes valores naturais logo de décadas de renaturalización, polo que non ten sentido, dende o punto de vista ambiental, e dentro da Rede Natura, acometer unha “rexeneración mineira” baseada en reencher ditas lagoas e destruir os hábitats e especies existentes nelas.

Cabe recordar, con respecto á lagoa da Fianteira, que xa no ano 2010 o CES emitiu unha denuncia ante a fiscalía de Pontevedra porque a empresa tiña intención de reenchela baseándose neste requisito da Lei de minas. Como consecuencia, a fiscalía emitiu unha resolución onde se instaba á empresa a someter o proxecto mineiro a avaliación de impacto ambiental para adaptarse á normativa vixente en materia de avaliación de impacto ambiental, ao estar os terreos dentro dun espazo natural protexido, posto que tanto a avaliación de efectos ambientais como o plan de restauración, redactados en 1992, non cumprían tales requisitos. Motivo polo que a  consellería resolveu, no seu día, non outorgar autorización ao plan de labores 2011 na zona de Fianteira II , conseguindo deste xeito salvar a dita lagoa da destrución.

Por todo isto, o CES solicitou á consellería de medio ambiente:

-Que se nos entregue copia da avaliación dos efectos ambientais e do plan de restauración mineira da empresa, así como a devandita avaliación de impacto ambiental adaptada á normativa vixente, en caso de existir.

-Que se nos entregue copia do Plan de Labores 2019 coa fin de coñecer cales son as actuacións autorizadas por parte desta consellería e con que fins.

-Que se nos explique cales son as actuacións previstas no futuro pola empresa en tódalas lagoas xeradas pola súa actividade incluídas dentro do espazo protexido  e cal é a postura desta Consellería de Medio Ambiente ao respecto.

-Que se nos informe de que medidas tomou esta consellería con respecto ao vertido de materiais e ancheamento da mencionada pista ilegal sobre a marisma.

Recordámoslle á consellería que a Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, lexitima ao noso colectivo como persoas interesadas (Artigo 2), especifica que a información que  solicitamos é de tipo ambiental (Artigo 2, punto 3 ap. c)), e danos dereito a acceder a dita información no tempo e forma especificados no Artigo 3.

 

O venres 15 de marzo, @s alumn@s de 4º e 5º do CEIP de Portonovo, e mais @s pequen@s de 4 anos (os superheroes Capitáns Area), saíron á praia a coidar e mellorar a biodiversidade das dunas de Baltar.

Dúas voluntarias do CES estivemos con eles explicando, coordinando e axudando nas actividades.

 

A actividade está enmarcada dentro do proxecto de centro deste curso, que xira en torno ás dunas de Baltar e a súa contorna. O alumnado estaba moi motivado e traballou con moitas ganas e esforzo, e según nos trasmitiron, pasaron un rato moi agradable e quedaron con ganas de volver. O valor pedagóxico deste tipo de actividades de contacto e coidado da natureza é indiscutible.

As actividades centráronse no tramo de duna móbil máis proximo ao Vicaño, e consistiron en:

-Identificación previa das especies invasoras e de varias especies dunares para evitar confusións, así como unha breve explicación das características das especies invasoras, e de como se debe eliminar cada unha delas.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eliminación das seguintes especies invasoras: Carpobrotus sp. (Uña de gato), Arctotheca calendula (Margarita africana) e Oxalys pes-caprae (chuchamel).

 

 

 

 

 

 

 

-Eliminación de restos de pinos (piñas, faísca e restos de madeira triturados) que quedaron tras unha tala e retirada de pinos mal xestionada o ano pasado. Este exceso de materia orgánica non é positivo para as especies propias das dunas, que están adaptadas a vivir con escaseza de nutrientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Plantación de varios exemplares de especies dunares (Malcomia littorea, Pancratium maritimum e Linaria polygalifolia subsp. polygalifolia), rescatadas das zonas que estarán afectadas polas obras do clube de piragüismo. Aínda que existe unha partida presupuestaria dentro do proxecto da obra para rescatar e trasplantar ditas especies, os Capitáns Area quixeron, valga a redundancia, aportar o seu granciño de area nesta labor.

 

 

 

 

 

 

A eliminación de especies invasoras necesita unha autorización expresa da Consellería de Medio Ambiente e outra do Servizo de Costas, neste caso, por atoparnos nun espazo dunar, polo que estas eliminacións non se poden facer de forma individual e desorganizada.

A concellalía de medio ambiente do concello de Sanxenxo tramitou as autorizacións, aportou ferramenta e persoal e xestionou os restos eliminados.

Non se debe esquecer que estas actividades teñen labor simbólico e pedagóxico, e que a xestión e conservación  dos espazos naturais coma este, debe ser levada a cabo polas administracións.

 

Durante o mes de febreiro leváronse a cabo unhas actuacións nunha parcela municipal pola que discurre o regato Carabuxeira, concello de Sanxenxo, entre elas o entubado do regato por debaixo dunha rampa asfaltada e o seu soterramento nun tramo. Ademáis do vertido de entullos.

Calquera actuación que se faga nas inmediacións dun regato debería respectar o seu cauce e a súa zona de policía e servidume e ter autorización. E tendo coñecemento de que as actuacións xa foron denunciadas ao Seprona, preguntamos a Augas de Galicia se a obra contaba coas autorizacións pertinentes e que medidas se tomarán no caso de que non.

Augas arriba da rampa asfaltada, houbo movementos de terra ata a mesma beira do regato, co risco de erosión que iso conleva.

 

 

Por debaixo da rampa o regato foi canalizado

 

 

 

Augas abaixo da rampa o regato foi soterrado.

Máis tarde vertéronse entullos, incluída a zona na que se soterrou o regato.

Tamén perguntamos se existe autorización para algunha posible tala de árbores de ribeira, xa que na mesma parcela aínda se conserva un grupo de árbores autóctonas, como salgueiros, amieiros e carballos.

Ditas árbores deberían ser conservadas e potenciadas. Se realmente o concello está interesado en promover zonas verdes urbanas con árbores autóctonas, como nalgunha ocasión nos manifestaron, deberían potenciar a conservación destes escasos enclaves que en plena zona urbana, aínda conservan vexetación autóctona. E por suposto respectar e restaurar na medida do posible o que queda sen canalizar dos cauces fluviais e o seu entorno inmediato.

 

Publicado por: garza18 | 04/02/2019

Xornadas de formación cos profes do CEIP de Portonovo

Os días 17 e 24 de xaneiro, o CES participou nunhas xornadas de formación dirixidas ao profesorado do CEIP de Portonovo, que este ano están a dedicar o seu proxecto de centro á temática das dunas. As xornadas foron  homologadas polo CEFORE (Centro de Formación e Recursos do profesorado da Consellería de Educación).

Trátabase de aproveitar a grande potencialidade dun recurso educativo tan cercano como é o sistema praia-dunas de Baltar, do que se poden aprender de forma práctica e moi significativa para o alumnado, contidos recollidos no currículo de Educación Primaria, principalmente da materia de ciencias naturais, pero tamén de moitas outras materias. Por outra banda, tamén esperamos contribuir co noso granciño de area (valga a redundancia), a loitar contra ese novo trastorno chamado “síndrome por déficit de natureza”.

Por último, agardamos tamén contribuir a aumentar o coñecemento e valoración deste espazo natural, reserva de biodiversidade para Portonovo, tan cercano e á vez tan ignorado, partindo da vella máxima de que só se pode amar e conservar aquelo que se coñece.  

Queremos agradecer o grande interese mostrado polos mestres do CEIP de Portonovo, e estamos seguros de que desenvolverán co alumnado un traballo moi  creativo e motivador, contribuindo á posta en valor deste fermoso espazo natural.

 

 

Publicado por: garza18 | 23/01/2019

NON MÁIS MATANZAS DE RAPOSOS!

De novo rescatamos un cartel do ano 2004 que tristemente segue a ser necesario para volver denunciar un ano máis a irresponsabilidade da Xunta de Galicia, subvencionando e consentindo unha masacre sen datos científicos independentes sobre as poboacións de raposos.

Ademáis de ocultar datos á cidadanía sobre a ubicación exacta destes campionatos, cuio único obxectivo real é gozar matando. Campionato que se “celebrará” este sábado 26 de xaneiro en Muros e Carnota.

O día 27 de xaneiro terá lugar unha concentración na Coruña en repulsa por esta barbarie, organizada polo grupo animalista Libera.

O CES quere sumarse un ano máis á indignación de grupos animalistas, ecoloxistas, políticos, SGHN, e diversos columnistas e humoristas que estes días están a expresar a súa indignación por esta barbarie. Estas voces críticas que parecen ir en aumento ano a ano, dannos a esperanza de que pronto chegará o último ano que teñamos que vivir esta masacre/espectáculo bochornoso e indignante.

Publicado por: garza18 | 28/11/2018

VEN Á INSPECCIÓN DE OUTONO DO UMIA

Este domingo 2 de decembro, ás 11 da mañán quedamos na Ponte dos Padriños en Pontearnelas para facer o chequeo de outono dentro do Proxecto Ríos. Faremos un chequeo físico-químico, de biodindicadores e un percorrido duns 500 m para comprobar se existen novas alteracións, o estado do bosque de ribeira, etc…

 

Proxecto Ríos é un programa de voluntariado ambiental, no que o CES está colaborando dende fai 11 anos nun tramo do Umia. Consiste na creación de distintos grupos que apadriñan un tramo dun determinado río para levar a cabo o seu estudo e vixiancia ambiental baixo unha metodoloxía común (observación de fauna bioindicadora e certos parámetros físico-químicos)

Lembrade traer botas de auga. O resto de material será proporcionado polo CES.

Esperámosvos!!

O Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) fixo público o seu desacordo ante a ubicación proposta do Concello de Sanxenxo das novas instalacións do Clube de Piragüismo de Portonovo no ecosistema dunar de Baltar, co agravante de que é nunha parte da duna onde no 2005 a Dirección Xeral de Costas invertíu cartos públicos na súa rexeneración. O que fai menos entendible que esta obra fora autorizada por Costas.

Nas reunións mantidas no mes de outubro co Concellal de Infraestructuras, o Alcalde de Sanxenxo e Costas, o CES propuxo novas ubicacións: ou ben na parte traseira da praia, onde foi canalizado o río, ou ben na zona portuaria. Non foron aceptadas pola administración  local. A única mellora proposta polo Concello foi desprazar uns metros o clube hacia a zona que ocupan actualmente os baños, en zona dunar tamén pero máis alterada.

O CES, ante a negativa dos promotores a instalala fóra das dunas, esixíu:

– Que se mellorara e refixera o proxecto arquitectónico incluíndo melloras ambientais e paisaxísticas propostas polo CES. E que este fora público. Os responsables locais prometeron o envío do proxecto ao CES.

– Que ao tratarse dunha modificación do proxecto e de ubicación, a autorización dada por Costas no seu día quedaría invalidada polo que precisaríase informar a esta entidade de novo e solicitarlle unha nova autorización.

– Se puxera por escrito que a instalación tería que ser desmontada ao cabo de 2 anos (como o Concello anuncia pero non  pon por escrito), e que así quedara reflexada tamén na autorización dada por Costas, na que inicialmente tampouco figuraba.

– Que no proxecto e na autorización quedara expresamente mencionado que trala desinstalación ao cabo deses 2 anos, se rexenerará a duna.

– Compromiso por parte do Concello de Sanxenxo na rexeneración das zonas dunares que quedaron fóra das primeiras fases de rexeneración de anos atrás, a través dun acordo plenario e orzamentario.

Que saibamos, ningún destes puntos foron, a día de hoxe, cumpridos.  Non enviaron ao CES o novo proxecto, polo que non puidemos valorar se realmente se modificou no sentido que propuxemos. O Concellal de Infraestructuras nos invitou a velo despois de mandar a nota de prensa dicindo que chegaran a un consenso con nós, pero non pasou copia ao CES, o que dificulta así a función de seguemento e cumplimento do proxectado, mantendo unha política de opacidade e de feitos consumados. Queremos recordarlle que a lei nos ampara para ter acceso a calquera información de tipo ambiental. E que así como nos facilitaron sen problema copia do proxecto do clube orixinal, non entendemos que problema hai agora para proporcionarnos copia do proxecto modificado.

Ante esta actitude do Concello de non dar pasos hacia a rexeneración ambiental das dunas de Baltar, e seguir alterándoa con novas construccións, o CES seguirá loitando por un futuro distinto ao céspede e cemento no que algúns semellan querer transformar esta riqueza ambiental que representan para Portonovo estas dunas.

A ornitoloxía pódese definir como unha rama científica que forma parte da zooloxía e se adica ao estudo das aves. Pouco ou nada ten isto que ver co coleccionismo de aves enxauladas. A actividade de ter loros, periquitos, canarios e demáis especies exóticas en xaulas provocou que, ao longo dos anos, moitas destas especies se convertisen en invasoras co conseguinte dano ao ecosistema e desprazamento de poboacións locais. Tamén ocasionou a caza de especies autóctonas como xílgaros, a xeración de híbridos e o tráfico ilegal de aves.

Ornitólogos e ecoloxistas mostramos o noso interese no fomento do turismo ornitolóxico na ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) do Complexo Intermareal Umia – O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e Lagoa Bodeira, como forma de xerar un aliciente máis para a conservación deste espazo. Esta actividade consiste na observación de aves no seu hábitat natural i é contraria á de coleccionar, criar i enxaular paxaros.

Por todo o anterior cremos que o centro de interpretación da telleira de Vilalonga non se debería usar para albegar un concurso de exhibición de aves enxauladas. A razón de ser dun centro de interpretación dentro dunha ZEPA, é a de ofrecer actividades de educación ambiental para divulgar os valores naturais de dito espazo e contribuir á súa conservación.

Que unha das escasas actividades que se organicen neste centro de interpretación actualmente infrautilizado, sexa un concurso destas características (e chamarlle ornitolóxico), co respaldo das administracións públicas é totalmente contraditorio con dita finalidade educativa e de conservación, pois ademáis de crear confusión, estase promovendo unha actividade que a longo prazo xa demostrou ser máis que perxudicial para as aves silvestres e os ecosistemas.

Older Posts »

Categorías

%d bloggers like this: